Αποζημίωση και Ποινική Εκπροσώπηση για Ατυχήματα

Μεγάλη εμπειρία στις υποθέσεις που αφορούν αποζημίωση από :

τροχαίο (αυτοκινητικό) ατύχημα
εργατικό ατύχημα
ιατρικό λάθος
αναπηρία