Αυτοκίνητα – Ασφαλιστικές εταιρίες

Εξειδίκευση σε αυτοκινητικές υποθέσεις

Διεκδίκηση αποζημιώσεων

Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες