Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο

Ανάληψη υποθέσεων ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων.
Εκπροσώπηση ενώπιον ΣτΕ