Εταιρίες

Το γραφείο μας προσφέρει νομικές και  συμβουλευτικές υπηρεσίες  που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του εταιρικού δικαίου και αφορούν τον πλήρη κύκλο ζωής μίας επιχείρησης , από τη σύσταση και τη λειτουργία της  έως τη λύση της,

Ενδεικτικά :

Σύνταξη Καταστατικών, Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων.

Εξαγορά , Συγχώνευση, Πτώχευση και Εξυγίανση Εταιριών,