Μισθώσεις

Μισθώσεις , Υπομισθώσεις Ακινήτων

Εμπράγματη Εξασφάλιση Δανείων

Ζητήματα που αφορούν των τομέα των κατασκευών

Συνεργασία με κατασκευαστικές  εταρίες

Σύσταση Ιδιοκτησίας

Έλεγχος Τίτλων

Συμβόλαια