Επίκαιρη Νομολογία ( dsanet.gr )

ΔΕφ(Ακ)Χαν 115/2012

Υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών – Απαλλαγή – Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας -.

 

ΤρΣυμβΑΠ (Δ’Τμ) 227/2012

Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ΔΕΗ -.

Αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 1101/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά το μέρος της που η εναγόμενη ΔΕΗ ΑΕ υποχρεώνεται να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης και να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό. Κρίθηκε ότι θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για το Ελληνικό Δημόσιο και την ΔΕΗ ΑΕ, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι ευχερής. Δεν ζητήθηκε η αναστολή της διάταξης του διατακτικού της εν λόγω απόφασης περί απαγόρευσης διακοπής της παροχής ρεύματος στους καταναλωτές.

 

ΑΕΔ 25/2012

Οφειλές του Δημοσίου – Τόκος υπερημερίας – Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου -.

 

ΕιρΑθ 6436/2012

Εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου – Υποχρέωση κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής – Αμετάκλητες αποφάσεις – Επιτόκιο οφειλών Δημοσίου – Προνόμια Δημοσίου – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρχή ισότητας – Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής – Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου -.

 

ΕιρΑθ 6897/2012

Αναστολή κατάσχεσης σε βάρος ΝΠΔΔ εις χείρας τρίτου, η οποία επιβλήθηκε χωρίς προηγούμενη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

ΜΠρΑθ 3941/2012

Επικουρικό κεφάλαιο – Ασφάλιση αστικής ευθύνης – Αυτοκινητικό ατύχημα – Κοινοτικές Οδηγίες – ΕΣΔΑ – Αποζημίωση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος –  Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Απαγόρευση αναδρομικότητας των νόμων – Προστασία περιουσίας – Αναδρομική κατάργηση ενοχικών αξιώσεων –Αρχή της αναλογικότητας – Τόκοι αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ.Ολ 2979/2012

Κοινοτικό λατομείο – Διαχείριση εσόδων – Εξωταμειακή διαχείριση – Μείωση ποσού καταλογισμού και απαλλαγή του υπαιτίου από προσαυξήσεις ή τόκους -.

 

ΔΕφ(Ακυρ)Αθ 2303/2012

Πρόσληψη στο δημόσιο με διαγωνισμό – ΑΣΕΠ – Προσωπικό ΑΤΕ -Προσωπικό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Αρχή ισότητας – Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 12 ν. 3899/2010 -.

 

ΠΠρΑθ 1101/2012

Τέλος ηλεκτροδότησης (χαράτσι) – ΔΕΗ – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Συλλογική αγωγή – Εκούσια δικαιοδοσία – Ηθική βλάβη – Προσωρινή εκτελεστότητα -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1785/2012

Φαρμακεία – Φαρμακοποιοί – Συμμετοχή σε περισσότερες εταιρίες – Αντικειμενική ευθύνη – ΕΟΦ – Πρόστιμο – Εκτελεστή διοικητική πράξη – Αιτιολογία -.

 

ΜΠρΠειρ 3629/2012

Ασφαλιστικά μέτρα – Ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου σε πατέρα -.

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 4/2012

4η Ειδική Συνεδρίαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις στις Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις»

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 3/2012

3η Ειδική Συνεδρίαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικά Θέματα Δημοσίου»

 

ΜΠρΘεσ 26534/2012

Εργατική νομοθεσία – Μείωση κατώτατου μισθού – Κατάργηση μετενέργειας Συλλογικών Συμβάσεων – Μνημόνιο – Αντισυνταγματικότητα Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου – Απεργία – Συνδικαλιστική ελευθερία -.

 

ΕιρΘεσ 6293/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη ένστασης πτωχευτικής ικανότητας γεωργοκτηνοτρόφων -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 760/2012

Εφεση – Τυχηρά παίγνια – Μεταβολή κατηγορία σε τεχνικά παίγνια – Επεκτατικό αποτέλεσμα -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2006/2012

Αστική ευθύνη δημοσίου – Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για καταβολή αναδρομικών αποδοχών μετέπειτα διορισθέντος στο Λιμενικό Σώμα μετά από ακύρωση του πίνακα κατάταξης της Διοίκησης, στον οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί – Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης – Παραγραφή – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Τόκοι -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 663/2012

Απόλυτες ακυρότητες – Ευμενέστερος νόμος -.

 

ΣτΕ 1165/2012

Φάρμακο με περισσότερες δραστικές ουσίες – Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για συγκεκριμένη δραστική ουσία – Αναβολή υπόθεσης μετά την απάντηση του ΔΕΕ -.

 

ΠΠρΑθ 3549/2012

Προστασία σήματος – Προϊόντα ένδυσης – Ηθική βλάβη – Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής -.

 

ΠΠρΑθ 2528/2012

Διεθνής δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων – Συμφωνία παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας – Συμβάσεις καταναλωτών – Προστασία αγοραστών – Αδικοπραξία – Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις – Απάτη – Αντιπροσώπευση άμεση ή έμμεση – Αρχή του εμφανούς της άμεσης αντιπροσώπευσης – Πώληση έργου τέχνης – Δημοπρασία – Πλαστότητα έργου τέχνης – Δικαστικά έξοδα -.

 

ΜΠρΑθ 962/2012

Παρεμπίπτουσα αγωγή σε ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά Διαταγής Πληρωμής

 

ΓνδτΕισΑΠ 7/2012

Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.

 

ΜΠρΑθ 29163/2011

Διαταγή πληρωμής – Αποκτήματα συζύγων -.

 

ΕιρΚαλαυρίας 22/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Ορισμός μηνιαίων καταβολών – Εξαίρεση κύριας κατοικίας – Συνυπαιτιότητα τράπεζας στην υπερχρέωση -.

 

ΜΠρΑθ 7645/2012

Δίκαιη δίκη στα ασφαλιστικά μέτρα – Συνοπτική αιτιολογία απόφασης – Προσωρινή ρύθμιση εργασιακής σχέσης – Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου – Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – Προσωπικό Διεύθυνσης καθαριότητας ΝΠΔΔ – Πάγιες και Διαρκείς ανάγκες – Σχέση εξάρτησης – Επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος -.

 

ΕφΑθ 2724/2012

Έργο πνευματικής ιδιοκτησίας – Φωτογραφία ως πνευματικό δημιούργημα – Πρωτότυπος χαρακτήρας – Αρχή του δημιουργού -Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα – Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας – Αρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΕφΑθ 1708/2012

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι – Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) – Πράγματα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής – Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος -Αναγνωριστική αγωγή – Αόριστη αγωγή -.

 

ΕφΑθ 1586/2012

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Προϊόν καθαρισμού καπνοδόχων – Αντιγραφή και απομίμηση εφεύρεσης – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Αντίθεση στα χρηστά ήθη – Τεκμήριο νομιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Προσβολή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας – Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντος – Αποκατάσταση ζημίας από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 70/2011

Απείθεια – Παράβαση καθήκοντος – Εισαγγελική παραγγελία – Μη συμμόρφωση σε εισαγγελική παραγγελία – Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 510/2012

Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός -.

 

ΜΠρΑθ 4424/2012

Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -.

 

ΣτΕ.Ολ 1972/2012

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ – Συνταγματικότητα ρύθμισης – Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 586/2012

Μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα – ΑΕ μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης -.

 

ΕιρΑθ 599/2012

ΑΜΕΛ Α.Ε. – Θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Δημόσιος τομέας – Μειώσεις αποδοχών κ.λπ. – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 1922/2012

Πυλωτή -.

 

ΣτΕ.Ολ 1971/2012

«Δίκη-πιλότος» – Ημιϋπαίθριοι κ.λπ. χώροι – «Τακτοποίηση» ν. 3843/2010 – Έκδοση νέας άδειας – Υπολογισμός ημιϋπαιθρίων χώρων στο συντελεστή δόμησης -.

 

ΕιρΑθ 102/Φ436/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Οφειλέτης ΤΠΔ – Καθορισμός μηνιαίων καταβολών επί τετραετία – Μη εκποίηση κύριας κατοικίας – Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΕλΣ 1383/2012

Αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου -.

 

ΤρΠλημ(Αυτοφ)Αθ 22610/2012

Συκοφαντική δυσφήμηση – Συκοφαντική δυσφήμηση διά του τύπου – Προσβολή συμβόλων Ελληνικού Κράτους – Εξύβριση – Αποβολή πολιτικής αγωγής -.

 

ΜΠρΑθ 4794/2012

Εργασιακή εφεδρεία – Ομαδικές απολύσεις – Συγχώνευση εταιριών – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΤρΔΠρΛιβ 72/2012

Ασφάλιση ΙΚΑ – Βαρέα και ανθυγιεινά -.

 

ΕιρΚρωπίας 22/2012

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής χρηματικών χρεών – Υπερδανεισμός φυσικού προσώπου – Σύνταξη ως μοναδικό εισόδημα του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου – Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας – Εξαίρεση από την εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου -.

 

ΜΠρΑθ 213/2012

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου – Σύμβαση κατάρτισης-απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορισμένου χρόνου -.

 

ΜΠρΑθ 4492/2012

Ασφαλιστικά μέτρα – Προσωρινή ρύθμιση – Οριζόντια ιδιοκτησία – Πραγματικό ελάττωμα ακινήτου -.

 

ΕιρΚαβάλας 161/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Μηδενικές μηνιαίες καταβολές – Σχέδιο διευθέτησης οφειλών – Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας -.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1711/2012

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

 

ΤρΔΠρΑθ 4512/2012

Αστική ευθύνη Δήμου.

 

ΤρΔΠρΑθ 4233/2012

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών.

 

ΜΠρΑθ 3466/2012

Πυλωτή – Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων – Ασφαλιστικά μέτρα – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΑΕΔ 2/2012

Διετής ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κλπ.

 

ΑΕΔ 1/2012

Διετής ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κλπ.

 

ΣτΕ 106/2012

Δημοτικές εκλογές – Έλλειψη μονογραφής εκπροσώπου της δικαστικής αρχής – Αναιρετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΑΠΔ 29/2012

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

 

ΑΠΔ 28/2012

Καταγγελία εργαζομένης για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη της.

 

ΑΠΔ 27/2012

Παράνομη η διαβίβαση στοιχείων καταγγελίας δανείου στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τράπεζα χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία και επίδοση.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 180/2012

Αυθαίρετη δόμηση – Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών – Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Αναστολή εκτέλεσης .

 

ΣυμβΕφΘεσ 198/2012

Καταχραστές δημοσίου και ΝΠΔΔ – Υποθέσεις υπαγόμενες σε διαδικασία ν. 1608/50 – Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών – Κακουργηματοποίηση εγκλήματος λόγω ποσού – Χρήση πλαστών εγγράφων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 172/2012

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης – Αθέμιτη μαγνητοσκόπηση.

 

ΜΠρΚαλαμάτας (ΠροσΔιατ) 22.2.2012

Τέλος «για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» – Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων – Προσωρινή διαταγή – Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης.

 

ΜΠρΑθ 352/2012

Πυλωτή – Ακάλυπτος – Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας (ΠροσΔιατ) 7.3.2012

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) – Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων – Προσωρινή διαταγή – Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης.

 

ΣτΕ.Ολ 668/2012

Δημόσιο χρέος – Δημοσιονομικό έλλειμμα – Ευρωπαϊκή νομοθεσία – Μνημόνιο Συνεννόησης – Διεθνής Σύμβαση – Ψήφιση από την Βουλή – Αίτηση για ακύρωση – Περικοπές σε μισθούς, επιδόματα και συντάξεις – Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα – Αρχή της αναλογικότητας -Προστασία της περιουσίας – Αρχή ισότητας στα δημόσια βάρη -Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 2/2012

Ποιά τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, επί συντάξεως συμβολαίου διασπάσεως Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε., όταν στην διασπώμενη Α.Ε. ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.

 

ΜΠρΑθ 1473/2012

Ασφαλιστικά μέτρα – Προσωρινή ρύθμιση – Πυλωτή – Χώροι στάθμευσης

 

ΑΠΔ 12/2012

Νόμιμη η διαβίβαση από ψυχιατρική κλινική, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στον αιτούντα πατέρα ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της κόρης του, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων της ιδίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών.

 

ΑΠΔ 14/2012

Αναρμοδιότητα της Αρχής να άρει το ιατρικό απόρρητο προκειμένου να καταθέσει ο ιατρός ως μάρτυρας. Χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης σε τρίτον για χρήση ενώπιον δικαστηρίου.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 40/2012

Εκτέλεση κατά Δημοσίου – Έννομο συμφέρον -.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 41/2012

Εκτέλεση κατά Δημοσίου – Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων -.

 

ΔΠρΑθ 1684/2012

Παράβολο. Συνταγματικότητα ρύθμισης.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 211/2012

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 76/2012

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προηγούμενη ακρόαση.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 9/2012

Κατά τόπο αρμοδιότητα.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 4/2012

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

 

ΣτΕ 63/2012

Έκδοση φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων από τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα.

 

ΔιατΕισΠλημΑθ 71/2011

Δικαστική εκπροσώπηση ΑΕ – Υποβολή εγκλήσεως -.

 

ΜΠρΠειρ 3015/2011

Διαταγή πληρωμής – Επιταγή – Ιδιωτικό συμφωνητικό – Αρμοδιότητα.

 

ΕφΑθ 5385/2011

Πυλωτή – Ακάλυπτος – Θέσεις σταθμεύσεως.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3243/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πρόκληση ανικανότητας και αποστρατείας συνοδηγού περιπολικού. Αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας. Πρόσθετη αποζημίωση πρόκλησης αναπηρίας. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3011/2011

Εισφορά εκκοκιστικών επιχειρήσεων υπέρ Οργανισμού Βάμβακος. ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάση υπολογισμού. Συνταγματικότητα ρύθμισης. Συμβατότητα με το Κοινοτικό Δίκαιο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3007/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Προθεσμία άσκησης του σχετικού δικαιώματος από τον άμεσα ασφαλισμένο και τους δικαιοδόχους του μετά το θάνατό του.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2505/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Θανάτωση λόγω πτώσης ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πτώσης ελικοπτέρου και θανάτου με φερόμενες παραλείψεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1344/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

 

ΜΔΠρΠειρ 2012/2011

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Φορολογητέα αξία κατεδαφιστέου ακινήτου.

 

ΜΔΠρΠειρ 1959/2011

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 για την πώληση μεταχειρισμένων αγαθών. Περιθώριο κέρδους. Υποχρεώσεις μεταπωλητή.

 

ΜΔΠρΠειρ 1865/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού εκδιδόμενο για είσπραξη απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΜΔΠρΠειρ 1765/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Ο.Λ.Π.

 

ΜΔΠρΠειρ 1764/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση. Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 1721/2011

Τελωνειακή νομοθεσία. Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών επί πετρελαιοειδών υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 1680/2011

Πρόστιμα. Εργατική νομοθεσία. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΜΔΠρΠειρ 1414/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Προστασία απαιτήσεων για σύνταξη και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές γενικότερα.

 

ΜΔΠρΠειρ 1411/2011

Δημοτική φορολογία. Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού συστήματος. Τρόπος υπολογισμού.

 

ΜΔΠρΠειρ 1192/2011

Τέλος χαρτοσήμου. Επί εγγραφής στα βιβλία για κατάθεση χρημάτων. Έννοια κατάθεσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 1087/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Απαραίτητα στοιχεία. Εμπορική αξία. Αντικειμενική αξία ακινήτων.

 

ΜΔΠρΠειρ 1059/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου. Αρχή αναλογικότητας.

 

ΜΔΠρΠειρ 1043/2011

Αποζημίωση. Ανάκληση πτωχεύσεως εταιρείας, δίκη για αναστολή εκτέλεσης πληρωμής και αναβολή συζήτησης έφεσης πτωχεύσασας ποινικού δικαστηρίου έως έκδοση απόφασης για ανάκληση απόφασης πτωχεύσεως.

 

ΜΔΠρΠειρ 1035/2011

Κ.ΕΔ.Ε. Ταμειακή βεβαίωση απαίτησης του Δημοσίου για επιστροφή από δημόσιο υπάλληλο αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΜΔΠρΠειρ 736/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Δικαιοδοσία. Διαφορές από άσκηση ανακοπής κατά ταμειακής βεβαίωσης χρεών, προερχόμενων από εκχωρούμενη απαίτηση για είσπραξη μισθωμάτων. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

 

ΜΔΠρΠειρ 678/2011

Πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης. Σωρευτική επιβολή πρωτοκόλλων. Μη αντίθεση στην αρχή της χρηστής διοίκησης.

 

ΜΔΠρΠειρ 644/2011

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Έννοια επιτηδευματία. Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων αξίας. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αθλητικοί σύλλογοι.

 

ΜΔΠρΠειρ 479/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Κατά τόπο αρμοδιότητα.

 

ΜΔΠρΠειρ 457/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος. Αποδοχές. Αμοιβή για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. σε δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα στερούμενα ιδίου προσωπικού. Προϋποθέσεις.

 

ΜΔΠρΠειρ 441/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Απαλλαγές. Δ.Ε.Η.

 

ΜΔΠρΠειρ 286/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση. Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 285/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ταμειακή βεβαίωση. Συνέπειες θέσης εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση.

 

ΜΔΠρΠειρ 209/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).  Απαλλαγές. Ε.Υ.Δ.Α.Π.

 

ΜΔΠρΠειρ 117/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση ακινήτου. Υποχρέωση ενημέρωσης του υπόχρεου για τα χρέη του. Υπαγωγή χρεών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 71/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ταμειακή βεβαίως. Ατομική ειδοποίηση. Αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για την καταβολή πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας. Συνέπειες ακύρωσης νομίμου τίτλου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3320/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Επίδομα ασθενείας. Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2851/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. .Κανονισμός Ασθενείας. Απόδοση σε ασφαλισμένο δαπάνης υγειονομικού υλικού περίθαλψης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2836/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Αναγνώριση ημερών αποβιώσαντος ασφαλισμένου κατόπιν αίτησης των κληρονόμων του. Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2633/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Τ.Ε.Β.Ε. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2593/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.). Υπόχρεος για την καταβολή εισφορών. Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2495/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για απασχόληση σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Βάρος απόδειξης της σχετικής απασχόλησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2457/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Πρόσωπα ασφάλισης ΤΕΒΕ και ΤΣΜΕΔΕ. Εξαίρεση ασφάλιση ΤΕΒΕ πολιτικών, τοπογράφων μηχανικών και υπομηχανικών, που απασχολούνται με κατασκευή δημοσίων έργων ατομικά ή ως μέλη εταιρειών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2440/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Ασφάλιση προσώπου που παρέχει εξαρτημένη εργασία σε εταιρεία και έχει την ιδιότητα του αφανούς εταίρου. Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από τους κληρονόμους του.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2209/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ο.Α.Ε.Ε. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1941/2011

Φορολογία πλοίων. Φόρος και εισφορά Ν. 25/1975. Απώλεια ελληνικής εθνικότητας πλοίου. Πλειστηριασμός πλοίου. Εγγραφή περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως πλειστηριασμού.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1875/2011

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαφορές από την έκδοση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1851/2011

Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Χρονικές προϋποθέσεις λήψης σύνταξης από τακτικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ. Καθεστώς υπαλλήλων που έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1709/2011

Φορολογία εισοδήματος. Υποκείμενο φόρου. Απαλλαγή φόρου εισοδημάτων. Σύμβαση Ελλάδος-Ιταλίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Φορολογικής κατοικίας. Υπαγωγή φόρου στην Ελλάδα των εισοδημάτων Ιταλίδας υπηκόου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1700/2011

Τελωνειακός Κώδικας. Φόρος πετρελαιοειδή. Έλεγχος προϊόντων παραλαμβάνονται με απαλλαγή. Σύνταγμα. Νομοθετική εξουσιοδότηση. Ρύθμιση με υπουργική απόφαση. Θέσπιση παράβαση διατάξεων. Υπέρβαση εξουσιοδότησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1341/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.). Υπάλληλοι που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1303/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Διπλοσυνταξιούχοι. Έννοια. Αναζήτηση καλοπίστως ληφθεισών συντάξεων. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1056/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου. Προϋποθέσεις σχετικού δικαιώματος της συζύγου. Συμβολή του συζύγου στη διαβίωση της συζύγου. Δεδομένα αφορώντα στη σύζυγο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1015/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ν.Α.Τ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο εξωτερικό επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων. Εφαρμογή γενικών διατάξεων της νομοθεσίας του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1004/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ασθένειας. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3036/2011

Διοικητικά δικαστήρια. διοικητική δικονομία. Προσφυγή. Προσβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις. Προσφυγή με αίτημα να ορίσει το δικαστήριο ότι κτιριακά συγκροτήματα βρίσκονται εντός των εδαφικών ορίων Δήμου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2990/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Συντάξεις. Συνταξιοδότηση χήρου (χήρας) λόγω θανάτου του συζύγου, συνταξιούχου του Ιδρύματος. Χρονικές προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2722/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση. Μουσικοί απασχολούμενοι σε δημοτικό ωδείο με σύμβαση μίσθωσης έργου. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2640/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μισθωτών αυτοκινητιστών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2347/2011

Αστική ευθύνη του Κράτους. Ευθύνη για ζημία προκληθείσα εξαιτίας παράνομων παραλείψεων των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας να λάβουν επαρκή μέτρα τήρησης της τάξης σε αγώνα καλαθόσφαιρας.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1975/2011

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομείου). Ευθύνη για ζημία που επήλθε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης ανελκυστήρα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1024/2011

Σύνταγμα. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Πράξη αποβλέπουσα στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Κλήση του ενδιαφερόμενου σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξασφαλιστικά μέτρα άρθρου 14 του Ν. 2523/1997.

 

ΤρΔΠρΠειρ 967/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Ασφάλιση ασθενείας. Παρακλινικές εξετάσεις. Απόδοση δαπάνης. Προϋποθέσεις.

 

ΕφΑθ 364/2011

Μισθωτική διαφορά – Αναπροσαρμογή μισθώματος.

 

ΕιρΙωαννίνων 764/2011

Καταχρηστικοί ΓΟΣ – Σύμβαση δανείου – Αναπροσαρμογή επιτοκίου -.

 

ΜΠρΠειρ 1703/2011

Αίτηση για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση υποβληθείσα από τον εισαγγελέα.

 

ΣτΕ.Ολ 2764/2011

Αντισυνταγματικότητα των άρθρων 3 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του Ν. 1474/1987 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κλπ».

 

ΕιρΠαμίσου 1/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Καθορισμός μηνιαίων καταβολών – Εξαίρεση κύριας κατοικίας.

 

ΜΔΠρ (Συμβ) Αθ 98/2012

ΔΕΗ. Αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.