Τραπεζικό δίκαιο – Χρηματιστήριο

Τραπεζικό δίκαιο


Χρηματοδοτική μίσθωση

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring και forfaiting)

Αμοιβαία κεφάλαια

Τιτλοποίηση απαιτήσεων

Παροχή πιστώσεων μέσω εξειδικευμένων εταιρειών κ.λ.π.

Συμμόρφωση με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και εκκαθαρίσεις χρηματιστηριακών εταιρειών

Ασφαλιστικές εταιρείες